DOMOWY SPRZĘT ELEKTRYCZNY – JAKIE WYMAGANIA MUSI SPEŁNIAĆ

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego producenta jest sporządzenie kompletnej dokumentacji technicznej swojego wyrobu. Musi ona zawierać szczegółowe informacje o wykonanym projekcie, sposobie produkcji i działaniu danego urządzenia. Informacje te powinny być przechowywane przez co najmniej 10 lat od momentu wyprodukowania ostatniego egzemplarza.

Wyroby elektryczne zasilane prądem powinny spełniać warunki zawarte w poniższych dyrektywach:

  • LVD 73/23/EEC – sprzęt elektryczny niskonapięciowego
  • EMC 89/336/EWG – kompatybilność elektromagnetyczna
  • MD 98/37/WE – dyrektywa maszynowa
  • RTTE 99/5/WE – urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe

Wymienione wyżej dyrektywy nakładają na producentów konieczność przeprowadzenia procesu oceny zgodności dla wyrobów elektrycznych, co oznacza:

  • spełnienie wymagań zasadniczych, wynikających z dyrektyw nowego podejścia,
  • spełnienie wymagań szczegółowych, wynikających z aktów normatywnych (norm zharmonizowanych, norm polskich, przepisów międzynarodowej komisji elektrotechnicznej),
  • stworzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej,
  • stworzenie oryginalnej instrukcji obsługi,
  • wystawienie deklaracji zgodności WE (deklaracji zgodności UE – dla znowelizowanych dyrektyw),
  • oznaczenie produktu tabliczką znamionową ze znakiem CE.

MODUŁY OCENY ZGODNOŚCI:

Moduły oceny zgodności to procedury umożliwiające producentowi przeprowadzenie samodzielnej oceny zgodności wyrobu z zasadniczymi wymogami. Moduły podstawowe są opisane literami od A do H, dotyczą one następujących zagadnień:

Moduł A: wewnętrzna kontrola produkcji
Moduł B: badanie typu EC
Moduł C: zgodność z typem
Moduł D: zapewnienie jakości produkcji
Moduł E: zapewnienie jakości produktu.
Moduł F: weryfikacja (kontrola) produktów.
Moduł G: weryfikacja jednostkowa.
Moduł H: pełne zapewnienie jakości.