PRO-ELEKTRO

PRZEGLĄDY ELEKTRYCZNE

Okresowa kontrola instalacji elektrycznej obejmuje sprawdzenie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznej jest możliwe jedynie w przypadku jej pełnej sprawności. Regularne wykonywanie przeglądów, wymagane przez Prawo Budowlane, gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa i poprawności działania instalacji elektrycznej. 

Przeprowadzane przez nas przeglądy instalacji elektrycznej wykonywane są wyłącznie przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją odpowiednich instalacji i urządzeń elektrycznych.

Nowe instalacje elektryczne, jeszcze przed oddaniem ich do eksploatacji, powinny zostać poddane kontroli. Przeprowadzenie przeglądu i pomiarów odbiorczych weryfikuje poprawność wykonania danej instalacji elektrycznej i gwarantuje bezpieczeństwo jej użytkowania.

Prawo Budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę budynku, obowiązek użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym i estetycznym. Do głównych zadań właściciela lub zarządcy należy poddawanie budynku, w czasie jego użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, jego estetyki oraz otoczenia.

Przeglądy instalacji elektrycznej powinny być przeprowadzane okresowo.

Każdy przeprowadzony przegląd zakończony jest  sporządzeniem stosownych protokołów, które określają stan techniczny instalacji elektrycznej oraz wykaz stwierdzonych nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Jak często należy wykonywać przegląd instalacji elektrycznej?

Co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne lub niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynku.
Co najmniej raz na 5 lat, polegające na badaniu instalacji elektrycznych i piorunochronnych, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem, rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Firma PRO-ELEKTRO wykonuje przeglądy instalacji elektrycznej na terenie całego kraju, oferując jednocześnie bezpłatny dojazd do Klienta.
Jako jedyni oferujemy także bezpłatne badania termowizyjne rozdzielnic elektrycznych, umożliwiającą lokalizację elementów nadmiernie nagrzewających się. Zgodnie z wymaganiami firm ubezpieczeniowych, tego typu badania powinny być wykonywane raz w roku.

Cena wykonania przeglądu instalacji elektrycznej

Każdy obiekt traktowany jest przez nas indywidualnie. W ramach podpisania długofalowej umowy na wykonywanie przeglądów lub pomiarów elektrycznych, oferujemy atrakcyjne rabaty. Cena wykonania przeglądu instalacji elektrycznej dokonywana jest w oparciu o m.in. takie dane jak kubatura budynku, powierzchnia całkowita obiektu oraz liczba znajdujących się w nim pomieszczeń.

PRO-ELEKTRO

Dane kontaktowe

PRO-ELEKTRO Grzegorz Ćwikowski
ul. T.Kościuszki 5
45-062 Opole
tel: 793 232 119
biuro@przegladyelektryczne.com
NIP: 7532347512 REGON: 161552370

GET FREE LEGAL