PRO-ELEKTRO

NADZÓR INWESTORSKI

Nadzór inwestorski ustanawiany jest z własnej woli przez inwestora lub obowiązkowo przydzielany przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Profesjonalny nadzór nad inwestycją pozwala inwestorowi zabezpieczyć swoje interesy związane z danym przedsięwzięciem. Ogranicza ryzyko nienależytego wykonania prac budowlanych, a tym samym zapobiega powstawaniu dodatkowych kosztów inwestycji spowodowanych wykonywaniem poprawek.

Na barkach inwestora spoczywa wiele trudnych obowiązków. Inwestor, zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Budowlane,  zobowiązany jest do zorganizowania całego procesu budowy. Decyzja o zatrudnieniu inspektora nadzoru inwestorskiego jest rozwiązaniem szeregu problemów związanych z realizacją inwestycji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego, pełniącym kontrolę nad kierownikiem budowy.  Kierownik budowy, zgodnie z poleceniami inspektora, zobowiązany jest do dokonania wskazanych przez niego poprawek bądź całkowitego wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie. Co więcej, na mocy art. 25 pkt. 4 inspektor nadzoru inwestorskiego może kontrolować koszty budowy, co pozwala trzymać w ryzach budżet budowy.

Jeżeli inspektor nadzoru ma sprawować kontrolę nad rozliczeniem budowy powinien posiadać stosowną wiedzę  i umiejętności z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, polskich norm budowlanych, a przede wszystkim powinien posiadać doświadczenie w zakresie realizacji robót budowlanych w danej specjalności.

Nasza wiedza i doświadczenie gwarantują pełnienie nadzoru inwestorskiego na najwyższym poziomie. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego PRO-ELEKTRO posiadają:

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Gruntowną wiedzę z zakresu polskich norm budowlanych.

Wykształcenie wyższe techniczne oraz odbytą praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju i stopnia  skomplikowania robót.

Członkostwo Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz pozwoleniem na budowę. Sprawdza jakość wykonywanych robót i wybudowanych wyrobów budowlanych, w tym ma za zadanie zapobiegać zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego odbiera roboty budowlane, uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz przekazuje gotowe obiekty budowlane do użytkowania.

Cena sprawowania nadzoru inwestorskiego

Cena sprawowania nadzoru inwestorskiego zależna jest od wielu czynników. Każda budowa traktowana jest indywidualnie, dlatego też cena ustalana jest bezpośrednio z Inwestorem. Z przyjemnością zaoferujemy Państwu usługi nadzoru inwestorskiego na terenie całej Polski, a w szczególności województwa opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

PRO-ELEKTRO

Dane kontaktowe

PRO-ELEKTRO Grzegorz Ćwikowski
ul. T.Kościuszki 5
45-062 Opole
tel: 793 232 119
biuro@przegladyelektryczne.com
NIP: 7532347512 REGON: 161552370

GET FREE LEGAL