PRO-ELEKTRO Opole

POMIARY - PRZEGLĄDY - INSTALACJE

PIĘCIOLETNIE POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Wykonywanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych gwarantuje jej bezpieczeństwo.

Każda instalacja elektryczna powinna być poddana przeglądowi i pomiarom. Zgodnie z Art. 62. 1 pkt 2.; Dziennik Ustaw 2017 poz. 1332 właściciel budynku zobowiązany jest do dokonania kontroli (nie rzadziej niż raz na 5 lat), której celem jest sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej.

Podobnie jak w przypadku rocznych pomiarów instalacji elektrycznej obowiązek wykonywania pięcioletniego przeglądu spoczywa  właścicielu lub zarządcy budynku.

Należy pamiętać jednak, iż pomiary elektryczne należy wykonywać każdorazowo w przypadku wystąpienia uszkodzeń budynków, powstałych w wyniku m.in. wyładowań elektrycznych lub powodzi. Posiadanie aktualnych protokołów z badań instalacji jest niezbędne do uzyskania ewentualnego odszkodowania.

Do pięcioletnich pomiarów elektrycznych zaliczamy:

  • pomiary rezystancji izolacji w pomieszczeniach:

– wilgotnych

– gorących (o temperaturze powietrza powyżej 35 ºC

– zapylonych

  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczeniach:

– zagrożonych pożarem

– należących do grup budynków ZL I, ZL II i ZL III (m.in. budynki użyteczności publicznej, szkoły, budynki biurowe, internaty, hotele)

– zapylonych

  • pomiary rezystancji uziomów
  • badania instalacji odgromowej
  • pomiary natężenia oświetlenia (nie rzadziej niż co 5 lat, zalecane co 2 lata)

Po wykonaniu pięcioletnich pomiarów instalacji elektrycznej, sporządzane są protokoły z badań, które zawierają informacje dotyczące stanu instalacji.

Zarówno pomiary elektryczne jak i protokoły mogą być wykonane jedynie przez elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia.

PIĘCIOLETNIE POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Przewiń na górę