POMIARY ELEKTRYCZNE W WYKAZIE PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy za prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. Prace szczególnie niebezpieczne charakteryzują się występowaniem dużego zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia osób, które je wykonują. Do powyższego wykazu prac zaliczane jest wykonywanie pomiarów elektrycznych, podczas których istnieje realne ryzyko porażenia prądem. Dlatego…