JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Podstawowym zadaniem układów elektroenergetycznych jest dostawa energii elektrycznej odpowiedniej jakości. Jednym z podstawowych kryteriów jakościowych jest utrzymanie wartości i częstotliwości napięcia na odpowiednim poziomie.

Zgodnie z ogólną definicją jakość energii elektrycznej (parametry jakości energii elektrycznej) – to grupa wielkości charakteryzujących napięcie zasilające, których zapewnienie jest warunkiem poprawnej pracy zasilanych urządzeń elektrycznych. Pojęcie to jest stosunkowo nowe, a co za tym idzie dopiero zaczyna wpisywać się w techniczną rzeczywistość i do tej pory zarówno w kraju jak i na świecie nie sprecyzowano ścisłej definicji tego terminu.

Na jakość energii elektrycznej mają wpływ zarówno dostawcy, jak i odbiorcy energii elektrycznej. Dostawcy z racji eksploatowanych sieci elektroenergetycznych o odpowiedniej przepustowości obciążenia i sztywności napięcia zasilającego odpowiadają głównie za napięcie zasilające. Odbiorcy z kolei odpowiadają za jakość prądu, wpływając na jego przebieg poprzez eksploatowane odbiorniki elektryczne, które mogą pogarszać jakość energii elektrycznej.

Akt prawny, w którym określone zostały obowiązujące parametry jakościowe energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom w poszczególnych grupach przyłączeniowych to Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. z 2005 r. Nr 2, poz. 6). Doprecyzowanie parametrów nastąpiło natomiast w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Nazewnictwo oraz parametry zjawisk określających jakość energii elektrycznej definiuje Polska Norma PN-EN 50160:1998 „Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych”, stanowiąca implementację Normy Europejskiej EN 50160:1994.

Wyróżniamy szereg parametrów jakości energii elektrycznej, które podlegają kontroli. Są to m.in.:

  • częstotliwość
  • wartość
  • wahania i skoki napięcia
  • przerwy w zasilaniu
  • napięcia przejściowe (pojawiające się chwilowo podczas włączania i rozłączania elementów sieci przesyłowej)

Niedotrzymanie określonych w przepisach zakresów wartości może powodować zakłócenia pracy odbiorników np. migotania źródeł światła, zaburzenia w pracy napędów elektrycznych, które mogą wpływać na przebieg procesów technologicznych lub uszkodzenia lub wyłączenia odbiorników czułych na zmiany parametrów zasilania. Ich niestabilna praca (hałaśliwość, przegrzewania się itp.) jest źródłem strat wynikających z przedwczesnego ich zużycia oraz zakłóceń procesów, w których biorą one udział.