JAKIE UPRAWNIENIA MUSI POSIADAĆ OSOBA WYKONUJĄCA POMIARY ELEKTRYCZNE?

Przeglądy instalacji elektrycznych może przeprowadzać tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Pomiary elektryczne instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny wykonywać osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne grupy I: D (dozór) i E (eksploatacja) z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych.
W przypadku gdy pomiary elektryczne wykonuje osoba posiadające jedynie świadectwo kwalifikacyjne E, protokół z przeprowadzonych pomiarów musi być sprawdzony i podpisany przez osobę ze świadectwem kwalifikacyjnym D.
Elektryk wykonujący pomiary elektryczne może korzystać z pomocy osoby, która nie posiada świadectw kwalifikacyjnych. W takim przypadku osoba ta musi być przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urządzeniach elektrycznych oraz z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.