POMIARY ELEKTRYCZNE – POMIARY REZYSTANCJI IZOLACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Pomiary elektryczne rezystancji izolacji oceniają aktualny stan instalacji elektrycznej i decydują o dopuszczeniu jej do dalszego użytkowania bądź o konieczności jej naprawy. Mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych. Do czynników szkodliwych, wpływających na pogarszanie się stanu izolacji zaliczamy uszkodzenia mechaniczne, narażenia elektryczne i termiczne, działania związków chemicznych oraz zanieczyszczenia środowiska.

Pomiary rezystancji izolacji wykonywane są w instalacji, która jest odłączona od zasilania. Rezystancję izolacji należy mierzyć pomiędzy kolejnymi parami przewodów czynnych oraz między każdym przewodem czynnym a ziemią. Podczas wykonania tego rodzaju pomiarów elektrycznych następuje przepływ prądu przez materiał izolacyjny i po powierzchni izolacji.

Do częstych błędów popełnianych podczas pomiarów rezystancji izolacji należą m.in. za krótki czas pomiaru, użycie miernika z niewłaściwym napięciem probierczym, nieprawidłowy odczyt zmierzonej wartości oraz błędne przygotowanie instalacji i urządzeń do wykonania pomiarów elektrycznych tj. niewyłączenie badanych obwodów spod napięcia.

Należy pamiętać także, że wykonywanie pomiarów elektrycznych, w tym także rezystancji izolacji zaliczane jest do wykazu prac niebezpiecznych, mogących spowodować zagrożenia dla zdrowia lub życia

Systematyczne wykonywanie pomiarów elektrycznych, w tym badanie stanu izolacji pozwala na wczesne wykrycie pogarszającego się stanu instalacji elektrycznej i tym samym podjęcie działań naprawczych. Należy pamiętać, iż pogorszenie właściwości izolacji może doprowadzić nie tylko do awarii i niebezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych, ale także wywołać pożar.