ROBOTY ZANIKOWE W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I ICH KONTROLA

Roboty zanikowe występują we wszystkich rodzajach prowadzonych prac budowlanych.  Są to jedne z ważniejszych prac wykonywanych podczas budów i remontów, do których szansa powrotu jest niemożliwa, bez uszkadzania innych części obiektu. W branży elektrycznej roboty zanikowe dotyczą wszelkich prac demontażowych, czynności pomocniczych służących wykonaniu właściwych prac oraz robót ulegających zakryciu. Wszystkie z wykonanych prac zanikowych wymagają sprawdzenia w odpowiednim czasie. Dotyczy to także branży elektrycznej. Ich kontrola jest najłatwiejsza, a często tylko możliwa w trakcie prowadzenia robót jak np. prace rozbiórkowe. Dlatego też zgodnie z postanowieniem zawartym w punkcie 7 art. 22 ustawy Prawo budowlane [1] kierownik budowy/robót ma obowiązek zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.

KONTROLA ROBÓT ZANIKOWYCH

W przypadku wszystkich robót zanikowych, należy pamiętać o kontroli dokładności ich wykonania, a także o konieczności udokumentowania ich w dzienniku budowy i na zdjęciach. Działania te umożliwiają bezinwazyjnie odtworzenie przebiegu wykonanych prac.

Kontrola robót zanikowych dotyczy zarówno instalacji wewnętrznych jak i zewnętrznych.

W przypadku instalacji wewnętrznych wyróżniamy następujące roboty zanikowe:

  • demontaż istniejących instalacji i urządzeń elektrycznych – występujące przy modernizacji lub przebudowie, wymagają sprawdzenia ilościowego, muszą być kontrolowane sukcesywnie w trakcie ich realizacji.
  • demontaż rusztowań – kontrola w przypadku konieczności budowania rusztowań przez elektryków
  • wykonywanie instalacji podtynkowych – jakość robót można skontrolować optycznie tylko przed otynkowaniem ścian
  • układnie ochronnych przewodów wyrównawczych – ich kontrola powinna nastąpić przed zakryciem instalacji ze względu na możliwość uszkodzenia podczas zdejmowania pokrywek z puszek na ścianie pokrytej tynkiem
  • wykonywanie zbrojeń wykorzystywanych jako elementy instalacji uziemiających.

 

Roboty zanikowe w zewnętrznych instalacjach elektrycznych:

  • demontaż istniejących skorodowanych instalacji zewnętrznych
  • wykonywanie wykopów dla uziomów sztucznych w nowej instalacji ochronnej