POMIARY ELEKTRYCZNE – POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

W dzisiejszych czasach pole elektromagnetyczne występuje właściwie wszędzie. Również w naszych gospodarstwach domowych narażeni jesteśmy na działanie mniejszego lub większego pola elektromagnetycznego, ponieważ znajdują się tam urządzenia, które je wytwarzają.

Zgodnie z definicją pole elektromagnetyczne to pole fizyczne, stan przestrzeni, w której na obiekt fizyczny mający ładunek elektryczny działają siły o naturze elektromagnetycznej. Pole elektromagnetyczne jest układem dwóch pól: pola elektrycznego i pola magnetycznego.

To, czy pole elektromagnetyczne jest dla nas szkodliwe zależy od jego natężenia i promieniowania i częstotliwości z jaką działa na nasz organizm.

ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO:

Pole elektromagnetyczne wytwarzają wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną. Wytwarzane przez nie promieniowanie jest zaliczane do promieniowania niskiej częstotliwości tj. 50 Hz.

Wyróżniamy dwa typy źródeł pola elektromagnetycznego:

 

  • naturalne (stałe pole elektryczne i magnetyczne Ziemi) np. wyładowania atmosferyczne
  • sztuczne (poprzez generowanie elektryczności) np. przesyłanie energii elektrycznej, urządzenia wykorzystujące energię elektryczną

 

OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI:

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi opiera się na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych norm. Zgodnie z ustawą (Dz.U. Nr 130, poz. 880) Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne, mogąca negatywnie oddziaływać na  środowisko, podlega zgłoszeniu organowi  ochrony środowiska. Kwalifikacji dokonuje prowadzący instalację w oparciu o wykaz instalacji zawarty w §2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU:

Zgodnie z art. 122 a ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie.

Wyniki pomiarów przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.