JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ POMIARY ELEKTRYCZNE?

Pomiary elektryczne należy wykonywać co najmniej raz na 5 lat. Instalacje, które działają w szczególnych warunkach, zwiększających możliwość jej uszkodzenia, powinny być badane co roku. 5-letnie pomiary elektryczne polegają na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Częstotliwość wykonywania pomiarów elektrycznych określa m.in. norma PN-HD 60364-6.…