POMIARY ELEKTRYCZNE – NORMA PN-HD 60364-6

Pomiary elektryczne wykonywane są w oparciu o przepisy prawa, normy oraz zasady wiedzy technicznej. Jedną z wytycznych do prowadzenia pomiarów elektrycznych w określonych terminach jest norma PN-HD 60364-6.

Zgodnie z powyższą normą częstotliwość wykonywania pomiarów elektrycznych powinna być ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz warunków środowiskowych w jakich eksploatowane są urządzenia.